Gå til hovedsiden

Barneombudet på besøk hos Visma

– For at et barn skal få god hjelp er det avgjørende at hjelpetjenestene samarbeider godt både om å avdekke barnets behov og om å sette inn riktige tiltak, mener ekspertgruppen fra Barneombudet.

Barn og unge må involveres i det som skjer rundt dem, mener ekspertgruppen.

Barneombudet ga sommeren 2021 ut rapporten, Å eie sin egen historie. Den omhandler hvordan tidlig og riktig hjelp er svært viktig for å forebygge utenforskap. En ekspertgruppe av ungdommer, som står bak rapporten, besøkte nylig Visma for å se på hvordan it-systemer kan bidra til medvirkning og samhandling på tvers av tjenestene.

“Tidlig og riktig hjelp til barn og unge er svært viktig for å forebygge utenforskap. Mange barn trenger hjelp og støtte fra flere hjelpetjenester i oppveksten. Ofte er både skole, helsetjenester, barnevern og andre involvert samtidig. Dessverre er det ikke sjelden slik at hjelpen barnet får er fragmentert og lite helhetlig. De ulike tjenestene leverer innenfor sitt ansvarsområde, mens ingen tar ansvaret for helheten. Vi har sett mange eksempler på at barnet og deres foreldre blir stående med et koordineringsansvar alene. Slik skal det ikke være. For at et barn skal få god hjelp er det avgjørende at hjelpetjenestene samarbeider godt både om å avdekke barnets behov og om å sette inn riktige tiltak.”

Slik starter forordet i Barneombudet sin publikasjon, Å eie sin egen historie, fra juni 2021. Rapporten er laget av Barneombudets ekspertgruppe om samarbeid mellom tjenester. Ekspertgruppen har bestått av syv ungdommer i alderen 16 til 20 år, som har hatt i oppdrag å gi råd om hva som er viktig når tjenester som hjelper barn og unge skal samarbeide. Og deltakere i ekspertgruppen har en ting til felles. De har trengt hjelp fra flere tjenester samtidig og over tid. De har med andre ord førstehåndserfaring, og vet hva de snakker om.

Barn og unges meninger har i for liten grad blitt synliggjort og diskutert 

Et av hovedbudskapene til ungdommene er at samarbeid om hjelpen til barn og unge ikke kan skje uten å samarbeide med den det gjelder. “Barn og unge må involveres i det som skjer rundt dem.” 

Ekspertgruppen forteller om hvor vanskelig det kan være å sitte i midten av det som skal handle om dem, uten å bli involvert. “I verste fall mister de motivasjon og tillit til systemet som skal hjelpe dem. Vi risikerer at hjelpen tjenestene forsøker å gi ikke nytter.” 

Mangelen på involvering og samarbeid på tvers av tjenestene skaper for mange barn og unge usikkerhet og en følelse av å ikke bli sett eller inkludert. Mange må gjenta og/eller rette på informasjon fordi de opplever at voksne/tjenester ikke snakker sammen og at de ikke får god nok informasjon til å gi god hjelp.

Oppsummert kommer ekspertgruppen av ungdommer med en rekke råd:

  • Barn må få rett til å medvirke i hvordan informasjon blir delt i saken sin
  • Ungdom som er gamle nok, må få rett til å samtykke til at informasjon som hjelperne har taushetsplikt om, skal deles. Fordi alle ungdommer er forskjellige kan loven gjøre unntak hvis det ikke er til barnets beste.
  • Myndighetene må lage et system for deling av informasjon og kommunikasjon mellom hjelperne og barnet.
  • Barn og unge som trenger hjelp fra mer enn en tjeneste må få rett til en ungdomshjelper hvis de ønsker det.
  • Myndighetene må tilby hjelperne en verktøykasse om godt samarbeid og barn og unges medvirkning i samarbeidet. Ekspertgruppens råd må bli en del av verktøyet. 

Vi trenger et system for samarbeid

FNs barnekomité har understreket at samarbeid mellom ulike sektorer er en forutsetning å sikre barns rettigheter. Deltakerne i ekspertgruppen har selv opplevd at mangel på samarbeid har ført til at de ikke har fått oppfylt sine rettigheter etter FNs barnekonvensjon på flere områder. 

“Samarbeid for oss er at hjelperne kommuniserer godt seg imellom, og at de kommuniserer godt med oss… Våre hovedbudskap er at vi trenger bedre systemer for samarbeid mellom hjelperne, og at barn må bli mer involvert i samarbeidet. Dette er viktig for at vi skal få tillit, motivasjon og hjelpen vi har krav på.” 

Det er liten tvil om at bedre systemer for samarbeid mellom hjelperne er en vesentlig del av det som skal til for å for å forebygge ungt utenforskap. Under møtet mellom Barneombudet og Visma fikk ekspertgruppen av ungdommer og ansatte i Barneombudet, presentert nye it-systemer som skal bidra til nettopp medvirkning og samhandling på tvers av tjenester. Slik de etterlyser i rapporten, Å eie sin egen historie.

Samspill

Visma har stort fokus på å utvikle systemer som bidrar til samarbeid på tvers av de ulike tjenestene i kommunen. Visma Flyt Samspill er en samhandlingsløsning som legger til rette for samhandling på tvers i barnets/ungdommens nettverk, og med barnet/ungdommen selv. Løsningen har direkte koblinger mot kommunens fagløsninger, noe som bidrar til å bryte ned siloer og legger til rette for koordinert og samtidig innsats.

I tillegg finnes blant annet disse løsningene for involvering og samarbeid på tvers av tjenestene: 

  • Innbyggerportal skal inngå i barnevernløsningene til kommunene.
  • Ungdomsløsningen (DigiHelsestasjon Fase2) – muliggjør kommunikasjon mellom helsestasjon og ungdommer.
  • KS sin portal for Sikker post (digital post) i de ulike fagløsningene, gjør det mulig for ungdommer fra 15 år til å motta og sende brev digitalt.

Visma og Barneombudet går nå inn i videre dialog for å sikre at Visma Flyt Samspill på best mulig måte tilrettelegger for involvering og eierskap i egen historie. På denne måten jobber vi videre med å ruste kommunen med digitale verktøy som også støtter barn og unges behov i møte med hjelpeapparatet.

Ønsker du å se hvordan Visma Flyt Samspill fungerer? Da har vi tilgjengeliggjort et webinaropptak for deg her:

Se webinaropptak

Mest populære