Gå til hovedsiden

AS-eiere kan ta ut 70 000 skattefritt

Nye regler med et nytt minstekrav om aksjekapital på 30 000 kroner er trådt i kraft fra 1. januar 2012. Dette betyr at et stort antall av mindre aksjeselskaper nå kan utbetale 70 000 kroner tilbake til aksjonærene. Er det kun én aksjonær i selskapet, kan han eller hun bevilger seg samme beløp overført fra […]

Nye regler med et nytt minstekrav om aksjekapital på 30 000 kroner er trådt i kraft fra 1. januar 2012.

Dette betyr at et stort antall av mindre aksjeselskaper nå kan utbetale 70 000 kroner tilbake til aksjonærene.

Er det kun én aksjonær i selskapet, kan han eller hun bevilger seg samme beløp overført fra selskapets bankkonto til privat konto.

Merk! Dette beløpet er skattefritt for mottakerne.

I aksjeloven blir det ikke stilt noen krav om hva de tilbakebetalte midlene skal brukes til.

Aksjonærene er eksempelvis ikke forpliktet på noen som helst måte til å pløye pengene tilbake i selskapet.

Gjelder 100 000 AS

Det er litt over 100 000 norske aksjeselskaper som har nøyd seg med det mangeårige minimumskravet til aksjekapital på 100 000 kroner.

Hvert av disse selskapene kan som nevnt få frigjort 70 000 kroner når den foreslåtte reduksjonen til en aksjekapital på minst 30 000 kroner nå er gjennomført.

Ifølge næringsminister Trond Giske betyr dette at dersom bare halvparten av minimum-selskapene finner å kunne klare seg med det nye minstekravet på 30 000 kroner, vil de totalt kunne frigjøre kapital i størrelsesorden 3,5 milliarder kroner.

Tilsvarende: Hvis bare ett av tre selskaper benytter seg av muligheten, blir totalt 2,5 milliarder kroner frigjort.

Nedskrivning med tilbakebetaling

Skatteetaten sier dette om kapitalnedsettelse i AS ved nedskrivning av aksjens pålydende og med tilbakebetaling til aksjonærene:

  •  Utbetaling til aksjonærene ved kapitalnedsettelse som gjennomføres ved nedskrivning av pålydende skattlegges i utgangspunktet som utbytte.
  •  Men den delen av utbetalingen som er tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og overkurs, skattlegges ikke som utbytte.

Overskytende skattlegges som utbytte

I forbindelse med kapitalnedsettelser kan det foretas utbetalinger som er høyere enn det som aksjekapitalen nedsettes med. Dette vil typisk være utbetalinger fra beskattede fonds.

Alle slike utbetalinger som går utover det som aksjekapitalen nedsettes med, skal altså ifølge Skatteetaten skattlegges som utbytte.

Tidligere fondsemisjon?

Selv om utbetalingen ikke overstiger nedsettelsesbeløpet, skal den likevel skattlegges som utbytte dersom det tidligere er foretatt fondsemisjon i selskapet.

Dette er mest aktuelt i forbindelse med at kravet til aksjekapital i 2003 ble økt fra 50 000 til 100 000 kroner.

Aksjeselskap som fulgte opp denne endringen ved å skrive opp aksjekapitalen fra 50 000 til 100 000 ved en fondsemisjon, økte nemlig på den måten bare aksjekapitalen ved en regnskapsmessig transaksjon. Det ble ikke skaffet fram 50 000 «friske kroner» i aksjekapital.

Tar et av disse selskapene nå ut 70 000 kroner av egenkapitalen, blir det 28 prosent skatt på 50 000 av det beløpet.

Informasjon om kapitalnedsettelse

Det skal foreligge melding om kapitalnedsettelse til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen vil være registrert der.

Det skal også foreligge beretning om kapitalnedsettelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hva med aksjenes inngangsverdi?

Regnes utbetaling til aksjonæren som et utbytte, blir ikke aksjenes inngangsverdi påvirket av kapitalnedsettelsen.

Den delen av utbetalingen som anses som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og eventuell overkurs vil imidlertid redusere inngangsverdien med det tilbakebetalte beløp.

Enkelt sagt: Aksjeverdi før 100 kroner. Aksjeverdi nå 30 kroner (eksempel ved maksimal nedsettelse av aksjekapitalen).

Slik melder et AS fra om kapitalnedsettelse

Vedtak gjøres i generalforsamling eller selskapsmøte.

Melding sendes til Foretaksregisteret ved å fylle ut punkt 16 i Samordnet registermelding Del 1: Hovedblankett. Punktet lyder slik:

«16. Beslutning om kapitalnedsettelse
I generalforsamling/selskapsmøte Dato År ble det besluttet å sette ned aksjekapitalen/selskapskapitalen/grunnkapitalen fra NOK med NOK til NOK

Beløpet skal anvendes til (kryss av):

  • Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte
  • Avskrivning på deltakernes innskuddsplikt
  • Tilbakebetaling til aksjeeierne/deltakerne
  • Avsetning til fond»

Kilde: Økonomi-fallgruver eget AS

Av Otto Risanger – www.risanger.no 

Mest populære