Årsregnskap 2014 – Ni punkter for en rask avslutning

Inngangen til 2015 betyr årsregnskap for 2014 for de aller fleste virksomheter. Som regnskapspliktig er det flere forhold det er viktig å tenke på. La ditt første nyttårsforsett være å sette i gang prosessen så snart som mulig. Hvis du går gjennom punktene nedenfor er du godt forberedt til regnskapsavleggelsen for året som har gått.

Tellinger og vurderinger som du må tenke på:

Varelager
Alle varer telles per 31. desember. Hvis lageret telles senere, avstemmes det ved å dokumenteres bevegelsene i tidsrommet. Tellingen gjøres nøyaktig i form av varetellingslister som summeres og signeres av personen som har foretatt tellingen. Alle varer telles, både salgbare og de som antas å være uselgelige. Regnskapsmessig verdi er den laveste av anskaffelseskosten (uten merverdiavgift) og salgsverdi. For å få skattemessig fradrag for nedskrevne varer, må de være solgt, kastet eller på annen måte fysisk være fjernet fra varelageret. Bokføringsforskriften § 6-1 inneholder de formelle kravene som skal oppfylles i forbindelse med varetellingen. Eventuelle uttak av varer til eiere eller til bruk i bedriften skal være ført fortløpende og senest 31. desember.

Kasse
Kassebeholdninger telles fysisk per 31. desember. Tellingen attesteres av den som har foretatt tellingen.

Kilometerstand
Kilometerstanden leses av for alle biler pr. 31. desember.

Kundefordringer
Utestående fordringer på kunder avstemmes mot underliggende reskontro. Fordringene gjennomgås for å avdekke hvorvidt noen av dem må helt eller delvis tapsføres i regnskapet. En slik gjennomgang kan baseres på aldersfordelte saldolister og annen innsikt som gir grunnlag for en fornuftig vurdering. Som for varelager er den regnskapsmessige verdien den laveste av opprinnelig fordring og den virkelige verdien. Såkalt “konstaterte tap” vil medføre tilbakebetaling til virksomheten fra avgiftsmyndighetene av eventuell merverdiavgift som allerede er innbetalt. Et tap er konstatert når det er overveiende sannsynlig at fordringen helt eller delvis ikke vil bli betalt. Husk at det er manglende betalingsevne som hjemler et faktisk tap og ikke manglende betalingsvilje.

Informasjon som regnskapsfører vil be om:

Bilag
Enten du bruker ekstern eller intern regnskapsfører er det viktig å levere alle bilag for 2014 så raskt som mulig. Alle bilag med fakturadato 2014 skal være med på mva-oppgaven for 6. termin 2014. Vær dessuten oppmerksom på at leveranser som er foretatt i 2014 skal være med i 2014-regnskapet selv om fakturadato er i 2015.

Gjeld til selskapet
Det er viktig å oversende låneavtalen knyttet til gjeld som eier har til selskapet. En eventuell kontroll fra skattekontoret kan medføre omklassifisering av lån og uttak fra selskapet med det resultat at beløpet anses som ulovlig utbytte. I så fall ilegges det skatt på 27 prosent og risiko for tilleggsskatt på opp til 60 prosent. I tillegg kan beløpet bli pålagt tilbakebetalt til selskapet.

Eierforhold
Eventuelle endringer i eierforhold gjennom året dokumenteres og opplyses til regnskapsfører. Dersom selskapet har hatt endringer i eierforholdet i løpet av året må dette opplyses.

Personlig næringsdrivende
Personlig næringsdrivende må i tillegg huske på:
– Årsoppgave over private bankinnskudd, aksjer og gjeld
– Lønnsoppgaver vedrørende inntekter fra andre, samt lønnsoppgave vedrørende eventuelle sykepenger
– Oppgave fra forsikringsselskap vedrørende livsforsikring
– Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført
– Premie til egen pensjonsforsikring
– Utgifter til barnepass
– Endring i private eiendeler fra foregående år (biler, båter, campingvogn, faste eiendommer mv.)
– Forsikringsverdi innbo og båter
– Endring i familiesituasjon

Innberetningspliktige ytelser
En rekke ytelser er innberetningspliktige og skal med på lønns- og trekkoppgavene for de ansatte. Samtidig er mange av dem lett å glemme i farten. Kommer informasjonen for sent må det sendes endringsoppgaver, som koster både tid og penger.

Vil du vite mer om hvordan du selv kan får et så smidig og effektivt årsoppgjør som mulig? Se våre smarte løsninger for riktig årsoppgjør.

0