Kan arbeidstaker kreve hjemmekontor?

Av og til er det mest praktisk – og effektivt – å jobbe hjemmefra. Likevel kan verken arbeidsgiver eller arbeidstaker ensidig kreve at det arbeides på hjemmekontor.

Krav til avtalt arbeidssted

Hvor arbeidstaker skal utføre sitt arbeid, er et forhold som arbeidsgiver og arbeidstaker fritt kan avtale. Det er likevel et krav i arbeidsmiljøloven at avtalt arbeidssted skal fremgå av arbeidsavtalen.

I de aller fleste tilfeller vil arbeidstakeren ha sin arbeidsplass på arbeidsgivers forretningsadresse eller andre lokaler. Spørsmålet om en arbeidstaker har rett til å arbeide fra hjemmekontor løses derfor med grunnlag i arbeidsavtalen.

Inngå avtale om hjemmekontor

Det blir blir vanligere at arbeidsgivere og arbeidstakere avtaler hjemmekontor. Det kan være mange grunner til at dette er en god løsning. Lang reisevei kombinert med skybaserte arbeidssystemer, gjør det i utgangspunktet gunstig å jobbe hjemmefra.

Dersom det inngås avtale om hjemmekontor, må arbeidsgiver være oppmerksom på de reglene som gjelder ved arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Disse reglene finnes i en egen forskrift: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Reglene gjelder ikke ved kortvarig eller tilfeldig hjemmearbeid.

Hva skal inngå i skriftlig avtale om hjemmearbeid?

I denne forskriften er det blant annet satt krav til at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid. Avtalen skal minst omfatte:

  • omfanget av hjemmearbeidet
  • arbeidstid for hjemmearbeidet
  • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver dersom avtalen er midlertidig
  • forventet varighet
  • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Arbeidstid

For hjemmearbeid i tråd med denne forskriften gjelder mer fleksible og enklere bestemmelser når det gjelder arbeidstid. Reglene medfører at den alminnelige arbeidstid er 40 timer per uke og at pålagt arbeid utover dette er overtidsarbeid.

Det stilles ingen vilkår for når overtid kan benyttes. Du kan gjennomsnittsberegne arbeidstiden din slik at arbeidstiden, inklusiv overtid, ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken i løpet av en 4 måneders periode.

Bli oppdatert på Personalforum

Hva er Personalforum, spør du? Det er et heldagskurs hvor våre mest engasjerte og erfarne jurister deler sin kunnskap om lover og regler innenfor fagområdet.

Har du personalansvar eller jobber innen HR? Er du tillitsvalgt, leder eller mellomleder? Jobber du med revisjon, regnskap eller lønn? Da er denne dagen som skapt for deg.

Les mer og meld deg på Personalforum

0