Kan du som arbeidstaker kreve hjemmekontor?

Av og til er det mest praktisk – og effektivt å jobbe hjemmefra. Men hva om arbeidsgiver ikke er enig? Kan du kreve å få arbeide fra hjemmekontoret?

Krav til avtalt arbeidssted

Hvor arbeidstakeren skal utføre sitt arbeid er et forhold som arbeidsgiver og arbeidstaker fritt kan avtale. Det er likevel et krav i arbeidsmiljøloven at avtalt arbeidssted skal fremgå av arbeidsavtalen.

I de aller fleste tilfeller vil arbeidstakeren ha sin arbeidsplass på arbeidsgivers forretningsadresse eller andre lokaler. Spørsmålet om en arbeidstaker har rett til å arbeide fra hjemmekontor løses derfor med grunnlag i arbeidsavtalen.

Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan ensidig kreve at det arbeides på hjemmekontor.

Inngå avtale om hjemmekontor

Det blir blir vanligere at arbeidsgivere og arbeidstakere avtaler hjemmekontor – det kan være mange grunner til at dette er en god løsning – f.eks hvis den ansatte har lang reisevei til og fra jobb og bedriftens teknologiske plattformer gjør at arbeidet kan utføres hjemme på en god måte.

Dersom det inngås avtale om hjemmekontor må arbeidsgivere være oppmerksomme på de reglene som gjelder ved arbeid som utføres i arbeidstakers hjem – som finnes i en egen forskrift – forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Reglene gjelder ikke ved kortvarig eller tilfeldig hjemmearbeid.

Hva skal inngå i skriftlig avtale om hjemmearbeid?

I denne forskriften er det blant annet satt krav til at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid. Avtalen skal minst omfatte:

  • Omfanget av hjemmearbeidet
  • Arbeidstid for hjemmearbeidet
  • Eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver dersom avtalen er midlertidig;
  • Forventet varighet
  • Eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • Eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • Eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Arbeidstid

For hjemmearbeid i tråd med denne forskriften gjelder mer fleksible og enklere bestemmelser når det gjelder arbeidstid. Reglene medfører at den alminnelige arbeidstid er 40 timer per uke og at pålagt arbeid utover dette er overtidsarbeid.

Det stilles ingen vilkår for når overtid kan benyttes. Du kan gjennomsnittsberegne arbeidstiden din slik at arbeidstiden, inklusiv overtid,  ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken i løpet av en 4-måneders periode.

Visste du at du som er næringsdrivende og benytter egen bolig til kontorarbeid i virksomheten kan få fradrag på skatten? 

 

Julianne Habberstad er advokat i Visma Software AS og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte og forretningsjuridiske temaer.
Connect with Julianne: