Gå til hovedsiden

Sørg for tidlig levering av aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven må leveres i god tid før 31. januar. Dersom fristen ikke overholdes, har dette store konsekvenser for både selskapet og aksjonæren.

Fra 2017 får du tvangsmulkt ved for sen levering av aksjonærregisteroppgaven
Sørg for tidlig levering av aksjonærregisteroppgaven

Aksjeselskaper har plikt til å levere aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskaper er forpliktet til å levere aksjonærregisteroppgave til skatteetatens aksjonærregister minst en gang i året, og senest innen utgangen av januar. Aksjonærregisteret skal oppdateres årlig med blant annet endringer i:

  • Aksjekapital
  • Overkurs
  • Aksjeklasser
  • Antall aksjer
  • Utbytte
  • Aksjonærer

Dersom oppgaven ikke er levert, har den eneste konsekvensen så langt vært at aksjonærene ikke har fått tilsendt aksjeoppgaven og at aksjeopplysningene ikke kommer med på aksjonærens forhåndsutfylte skattemelding (selvangivelse). Ettersom dette ikke har noen direkte konsekvenser for selskapet, er det mange som har slurvet med leveringen av oppgaven.

Konsekvenser for aksjonæren

Blir aksjonærregisteroppgaven levert for sent, eller ikke godkjent, vil Skatteetaten ikke ha grunnlag for å sende ut Aksje- og egenkapitalbevisoppgaven til aksjonærene. Dette innebærer at informasjonen fra aksjonærregisteroppgaven ikke blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. Aksjonærene må da sørge for at det blir rapportert riktig informasjon på egen skattemelding, og levere oppgaven Aksjer og fondsandeler.

Tvangsmulkt ved sen levering

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke er levert innen fristen, har skattemyndighetene anledning til å ilegge en daglig løpende tvangsmulkt. Tvangsmulkten ilegges med 1 ganger rettsgebyret per dag oppgaven er forsinket, og maksimalt 50 ganger rettsgebyret. Dette betyr at mulkten utgjør kr 1 172 per dag, og at samlet tvangsmulkt kan bli kr 58 600.

Rydd opp fra tidligere år

Det er viktig å merke seg at aksjonærregisteroppgaven for tidligere år må være godkjent før årets aksjonærregisteroppgave kan leveres. For de som ikke har oppfylt plikten til å levere aksjonærregisteroppgaven for tidligere år, er det derfor viktig at de raskt tar tak i dette.
Man må regne med at det tar noe tid fra tidligere oppgaver leveres til de blir godkjent, slik at selv rettidig levering av årets oppgave kan medføre tvangsmulkt.

Nærmere om aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven inneholder informasjon om alle hendelser og transaksjoner knyttet til aksjene i et selskap, og skal leveres av norske aksje- og allmennaksjeselskaper, samt sparebanker med egenkapitalbevis.

Opplysningene i aksjonærregisteroppgavene danner grunnlag for Skatteetatens skjema om Aksjer og egenkapitalbevis som sendes til alle aksjonærer.

Aksjonærregisteroppgavene bidrar til at opplysninger om skattepliktige beløp fremkommer på aksjonærenes forhåndsutfylte skattemeldinger og hjelper aksjonærene med å levere riktige opplysninger i sine skattemeldinger. Fra og med 2016 har det vært mulig å levere aksjonærregisteroppgaven løpende gjennom hele inntektsåret, men den endelige fristen for levering er uansett 31. januar.

Manglende innlevering eller ikke godkjente aksjonærregisteroppgaver får konsekvenser for selskapenes aksjonærer ved at Skatteetaten ikke får med opplysningene på oppgaven over Aksjer og egenkapitalbevis samt at opplysninger om skattepliktig inntekt og formue ikke fremkommer ikke på aksjonærenes forhåndsutfylte skattemeldinger.

Boligaksjeselskaper skal ikke levere aksjonærregisteroppgave. I tillegg er selskaper fritatt for å levere aksjonærregisteroppgaver når Verdipapirsentralen innrapporterer opplysningene på vegne av selskapene. Skattefrie institusjoner skal bare levere aksjonærregisteroppgave dersom institusjonen har hatt skattepliktig inntekt.

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Magnus Legal

Mest populære