Aksjesparekonto vil gjøre det enklere for privatpersoner å investere i aksjer og fond

Forslag til ny ordning om aksjesparekonto

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 foreslått å innføre en ordning om konto for langsiktig aksjesparing. Ordningen innebærer at privatpersoner skal kunne kjøpe og selge aksjer og fondsandeler via en aksjeparekonto uten at gevinsten skattlegges løpende. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i børsnoterte aksjer og fondsandeler og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i slike aksjer og fond.

Kontoen kan bare benyttes til investering i børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler i verdipapirfond hjemmehørende innenfor EØS. Således er kontoen ikke egnet for å investere i ikke-børsnoterte selskaper. Kontoen vil ikke gi renter av kontantinnskudd. Utbytte på investeringene skal ikke inn på kontoen, og skattlegges løpende hos aksjonæren.

Hvilke aksjer og fondsandeler kan inngå i en aksjesparekonto

Aksjesparekontoen skal kun inneholde børsnoterte aksjer i EØS samt fondsandeler i fond innen EØS som er omfattet av fritaksmetoden.
For fondsandeler innebærer dette at minst 80% av fondets investeringer må være i aksjer. Kravet til 80% aksjeandel må være oppfylt på investeringstidspunktet.

Overføring av aksjer mellom aksjesparekonto og eier

Overføring av aksjer fra eieren til aksjesparekontoen eller fra kontoen til eieren, anses som realisasjon og utløser gevinstskatt. Gevinst eller tap beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på overføringstidspunktet.

Overføring fra eieren til aksjesparekontoen anses videre som et innskudd på kontoen som skal legges til grunn ved utregningen av fremtidig beregning av gevinst/tap for eieren.

For å lette innføringen av ordningen vil det i 2017 åpnes for at personlige aksjonærer kan overføre aksjer til aksjesparekontoen med kontinuitet. Det innebærer at slik overføring i 2017 ikke beskattes. Innskuddet på kontoen blir da lik eierens historiske inngangsverdi på aksjene og fondsandelene som overføres til kontoen.

Innskudd kan tas ut skattefritt

Ved uttak av midler eller aksjer fra aksjeparekontoen anses kortinnehaverens innskudd for å være det som tas ut først. Uttak av slikt innskudd skattlegges ikke, men reduserer grunnlaget for skjermingsfradraget (se nedenfor).
Uttak ut over det som er skutt inn på kontoen, skatteleges som aksjeinntekt med fradrag for skjerming, og vil deretter oppjusteres med faktor 1,24 (i 2017) og legges til alminnelig inntekt som skattlegges med 24%.

Skjermingsfradrag

Aksjesparekontoen gir rett til skjermingsfradrag ved beskatning av eierens uttak fra kontoen samt ved utdeling av skattepliktig utbytte.
Skjermingsfradraget beregnes på grunnlag av kontohaverens innskudd på kontoen tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år. Aksjesparekontoen innebærer at skjermingsfradrag fra ulike aksjer samordnes. Det vil derfor ikke gjelde et aksje-for-aksje-prinsipp.
For å motvirke tilpasninger ved årsskiftet, settes skjermingsgrunnlaget til det laveste innskuddet som har stått på kontoen i løpet av inntektsåret.

En gladnyhet

Ordningen med aksjeparekontoen bør hilses velkommen av alle privatpersoner som regelmessig sparer i aksjefond. Disse kan i 2017 skattefritt overføre alle fondsandelene til en aksjeparekonto. Inngangsverdien på aksjeparekontoen settes til eierens samlede historiske inngangsverdi på alle andelene som overføres, og ubenyttet skjerming på de overførte andelene overføres som ubenyttet skjerming på aksjeparekontoen.
Når eieren en gang i fremtiden har behov for midlene kan hun ta ut skattefritt et beløp som tilsvarer den samlede inngangsverdien. Ved uttak ut over dette vil hun så ha glede av skjermingsfradraget før hun begynner å betale skatt.

Ikrafttredelse

Regjeringen vil nå sende ut et høringsforslag for å avklare hvem som skal kunne tilby aksjesparekontoer. Ordningen kan ikke tre i kraft før dette er avklart og det er derfor ikke fastsatt en konkret dato for ikrafttredelsen.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Av advokatfullmektig Torbjørn Wiken – Skatt – Visma Advokater

About

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Connect with Magnus: