Gå til hovedsiden

A-ordningen – konsekvensene om du ikke leverer a-melding innen fristen

A-meldingen skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til første påfølgende virkedag.

A-ordning og leveringsfrister
A-ordningen – hva blir konsekvensene om du ikke leverer a-melding innen fristen?

 

Hva skjer hvis man ikke sender a-melding som foreskrevet?

Dersom en oppgavepliktig ikke sender inn de påkrevde opplysninger innen fristen, kan han bli ilagt enten tvangsmulkt ved manglende rapportering eller overtredelsesgebyr ved for sen innrapportering. Både tvangsmulkten og gebyret beregnes ut fra rettsgebyret, som for tiden utgjør kr 860.

Du kan risikere tvangsmulkt

Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke innrapporterer alle påkrevede opplysninger innen fristen en daglig løpende tvangsmulkt for manglende innrapportering frem til opplysningene er levert. Det kan også ilegges tvangsmulkt dersom opplysninger ikke er gitt i den form Skattedirektoratet har bestemt.

 • Tvangsmulkt skal normalt utgjøre 1/10 rettsgebyr per dag per inntektsmottaker det ikke er gitt pliktige opplysninger om (det vil i dag si kr 86 per dag).
 • Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 1 000 ganger rettsgebyret (kr 860 000).
 • Tvangsmulkt begynner å løpe fra den dag som fastsettes i vedtaket om tvangsmulkt, og løper frem til den opplysningspliktige har oppfylt sin opplysningsplikt.

Rapporter i tide, unngå overtredelsesgebyr

Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke innrapporterer alle påkrevede opplysninger innen fristen et overtredelsesgebyr ved for sen innrapportering. Det kan også ilegges overtredelsesgebyr dersom opplysninger ikke er levert i den form Skattedirektoratet har bestemt.

 • Overtredelsesgebyret skal normalt utgjøre ¼ rettsgebyr (kr 215) per dag forsinkelsen har vart. Gebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret (kr 12 900).
 • Overtredelsesgebyret beregnes fra og med dagen etter fristen i (altså den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder) til den dag opplysningene ble gitt.
 • Det skal ikke ilegges overtredelsesgebyr dersom det er påløpt tvangsmulkt for samme forsinkelse.

Hvordan unngå sanksjoner?

For å unngå forsinkelser må din virksomhet være ajour med opplysninger om blant annet

 • lønnsutbetalinger
 • naturalytelser
 • nytilsettinger
 • sluttmeldinger
 • reiseregninger
 • timelister/honorarer
 • sykemeldinger
 • permisjoner

Ønsker du å lese mer om a-ordningen? Da kan du velge mellom følgende blogg innlegg:

Skrevet av advokat Christina Østby – skatterett og internasjonale arbeidsforhold – Visma Advokater

Mest populære