60 år? Gled deg over mer feriepenger og lengre ferie

Mer feriepenger og lengre ferie ved 60-års alder

Fra det året du fyller 60 år har du som arbeidstaker rett på én ekstra ukes ferie. Som en konsekvens av dette har du også rett på en tilsvarende økning i feriepenger.

Mer feriepenger og lengre ferie når du fyller 60 år

A) En ekstra ferieuke

Ferieloven

Ferieloven gjelder alle arbeidsforhold, uansett varighet og omfang.

Loven sier at arbeidstakere skal ha minst 25 «virkedagers» ferie hvert år. Hvis du fyller 60 år i ferieåret har du imidlertid krav på ytterligere 6 virkedagers ferie, altså 31 virkedagers ferie hvert år. Dette blir ofte omtalt som «senioruken».

Feriepenger 10,2%, 5 dagers uke

Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 10,2 % feriepenger og 21 virkedager ferie/fritid hvert år.

En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til tillegg på 2,3% feriepenger og  5 dager ekstra ferie, altså totalt 26 virkedager.

Feriepenger 12,0%, 5 dagers uke

Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor, eller andre mindre tariffområder har fått utvidet feriefritid til fem uker og seks uker for arbeidstakere over 60 år.

Ved 12 % feriepenger har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år.

En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 5 dager ekstra ferie, altså totalt 30 virkedager

Feriepenger og 6 dagers uke

Ønsker man å bruke 6 dagers uke, så legges lørdagen til.

Da blir antall feriedager slik:

Under 60 år, totalt 30 feriedager

Over 60 år totalt 36 feriedager. Da medregnes lørdag.

Virkedager

Det som gjør at mange synes ferieloven er noe forvirrende, er at ferieloven teller med lørdager som «virkedag». En uke vil således bestå av 6 virkedager og ikke 5.

Så er det opp til hver bedrift om de vil følge ferieloven med 6 dagers uke, men mange bedrifter bruker 5 dagers regelen.

Tariffavtale, arbeidsavtale

Mange arbeidstakere er omfattet av tariffavtaler, både om de jobber innen stat/kommune eller i privat sektor. De fleste tariffavtaler bestemmer at arbeidstakere har rett til ferie på totalt 30 virkedager og ikke kun minstekravet på 25 virkedagers ferie som ferieloven bestemmer. Dette betyr at arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler har rett til totalt 5 ukers ferie hvert år.

Retten til 6 ekstra virkedagers ferie for arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret gjelder imidlertid også for de arbeidstakerne som er omfattet av tariffavtaler. Det betyr at de arbeidstakerne som er omfattet av en utvidet rett til ferie etter tariffavtaler og fyller 60 år i ferieåret har rett til totalt 36 virkedagers ferie hvert år. Det vil si totalt 6 ukers årlig ferie.

Det er ikke bare arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler som har rett til 5 ukers ferie. I tillegg har mange arbeidstakere uten tariffavtale fått tilsvarende regler inn i sine individuelle arbeidsavtaler, slik at en veldig stor del av arbeidstakerne i Norge nå har 5 ukers ferie hvert år og 6 ukers ferie fra det året de fyller 60 år.

Resultat: Med 60-årsdag i 2019 har du som arbeidstaker krav på ferie i 2019 enten i 5 uker pluss 1 dag (ferieloven) eller i 6 uker (tariff-/arbeidsavtale).

 

B) Mer i feriepenger

Feriepengesats for de under 60 år

Den ordinære feriepengesatsen etter ferieloven er 10,2 % av feriepengegrunnlaget. De som har utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale har imidlertid en økt feriepengesats på  12 %.

Feriepengesats fra det året du fyller 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har i tillegg til ekstra ferie krav på ekstra feriepenger med 2,3 % etter ferieloven. Dette tillegget gjelder uavhengig av om du kun har rett til ferie etter ferieloven eller om du har rett til utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale.

Feriepengesatsen for arbeidstakere som passerer 60 år i ferieåret blir da enten:

  • 12,5 % (10,2 % + 2,3 %) for de som har ferielengde etter ferieloven, eller
  • 14,3 % (12 % + 2,3 %) for de som har ferielengde etter tariff-/arbeidsavtale.

Men denne høyere prosentsatsen gjelder bare opp til et feriepengegrunnlag på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) per 31. desember i opptjeningsåret. Det utgjør 599 148 kroner i ferieåret 2020.

Grunnbeløpet fra 1. mai 2020 er fastsatt til kroner 99 858 og blir normalt oppregulert 1. mai hvert år.

For den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6G gjelder dermed de vanlige prosentsatsene på 10,2 eller 12,0 også for de som passerer 60 år i ferieåret.

Merk! Ved fratreden i opptjeningsåret er det grunnbeløpet på det tidspunktet du slutter i jobben som er avgjørende.

Feriepenger ved sykefravær
Noen av ytelsene fra NAV gir rett til feriepenger for arbeidstakere. Man får blant annet feriepenger av sykepenger, men da kun av de 48 første sykepengedagene i opptjeningsåret. Sykepenger har vanlig feriepengesats på 10,2 %, men mottakere som fyller 60 år i ferieåret får i tillegg det ekstra feriepengetillegget på 2,3 %.

Skatt, trekk, fritak
Det skal ikke foretas forskuddstrekk i ordinære feriepenger når pengene utbetales på vanlig måte i ferieåret. Det skyldes at trekket fordeles på de øvrige lønnsutbetalingene gjennom ferieåret. Du betaler altså til syvende og sist samme skatt av feriepenger som av ordinær lønn.

Er du over 60 år, så skal det trekkes forskuddstrekk på feriepenger som er beregnet med 2,3 prosent for den 6 ferieuken. 

Dersom du for eksempel slutter i jobben og skal få utbetalt feriepenger du har opptjent i inneværende ferieår, skal det imidlertid foretas forskuddstrekk.

 

Les også: Feriepenger – hva får jeg utbetalt i år?

 

Skrevet av Advokat Ewa-Ruby Mellemsæter – Arbeidsrett – Magnus Legal

3