Gå til hovedsiden

2014: Lavere selskapsskatt, større avskrivning

Selskapsskatten settes ned fra 2014. Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer fra kommende år:

  • Det innføres startavskrivninger for maskiner mv.
  • Skattefunn-ordningen styrkes.
  • Det strammes inn på rentefradrag i konsernforhold.
  • Formuesskatten økes på næringseiendom.
  • Formuesskatten økes på sekundærbolig.

Redusert skatt for selskaper og næringsdrivende
Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere, det vil si privatpersoner) settes ned fra 28 prosent i dag til 27 prosent i 2014.

Eksempel: Årets overskudd i et selskap er på 100 000 kroner. Dette medfører i 2013 en skatt på 28 000 kroner på selskapet, i 2014 en skatt på 27 000 kroner.

Eksempel: Årets overskudd i et selskap er på 1 000 000 kroner. Dette medfører i 2013 en skatt på 280 000 kroner på selskapet, i 2014 en skatt på 270 000 kroner.

Regjeringen vil redusere skatten på næringsinntekt tilsvarende for selvstendig næringsdrivende, det vil si for enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerlignede selskaper.

Eksempel: Årets overskudd for en selvstendig næringsdrivende er på 100 000 kroner. Dette medfører i 2013 en skatt på 28 000 kroner i alminnelig inntekt for den næringsdrivende, i 2014 en skatt på 27 000 kroner. I tillegg kommer 11 prosent trygdeavgift av beregnet personinntekt i næring, samt eventuell toppskatt hvis samlet personinntekt er høy nok.

Eksempel: Årets overskudd for en selvstendig næringsdrivende er på 1 000 000 kroner. Dette medfører i 2013 en skatt på 280 000 kroner i alminnelig inntekt for den næringsdrivende, i 2014 en skatt på 270 000 kroner. I tillegg kommer 11 prosent trygdeavgift av beregnet personinntekt i næring, samt toppskatt av samlet personinntekt.

Dette er ment som et første skritt i en større omlegging av bedriftsbeskatningen, med reduserte satser og bredere grunnlag.

Startavskrivninger opp med 10 prosent
For å stimulere ytterligere til investeringer i fastlandsnæringen vil Regjeringen foreslå å innføre startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv) med 10 prosent. Dette innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 til 30 prosent.

Eksempel: Innkjøp av maskin til 100 000 kroner. Mens saldoavskrivning i 2013 vil gi et fradrag i årets regnskap på 20 000 kroner, øker dette til 30 000 kroner i fradrag i 2014.

Eksempel: Innkjøp av maskin til 1 000 000 kroner. Mens saldoavskrivning i 2013 vil gi et fradrag i årets regnskap på 200 000 kroner, øker dette til 300 000 kroner i fradrag i 2014.

Skattefunn-midler til flere prosjekter
For å stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet foreslår Regjeringen å styrke Skattefunnordningen med 100 millioner kroner i 2014: “Flere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter kan da bli gjennomført.”

Sekundærbolig og næringseiendom: Økt skatteverdi
Regjeringen foreslår også at verdsettelsen av sekundærboliger (oftest utleieboliger) og næringseiendom i formuesskatten økes fra 50 prosent av anslått markedsverdi i 2013 til 60 prosent i 2014.

Økt verdsetting av sekundærboliger kan dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe, sier regjeringen, med begrunnelse i at flere utleieboliger vil bli gjort om til selveierboliger. Andre hevder at leieprisene vil øke når utleierne må betale mer i formuesskatt.

Uansett vil det fortsatt være slik at du i 2014 får 40 prosent skatterabatt ved å ha verdier i næringseiendom eller utleiebolig sammenlignet med å ha verdier i bankinnskudd eller aksjer.

Sjefredaktør Tom Stavi i Dine Penger har i en kommentar gitt et eksempel:

«Tenk deg at du har en million på bankkonto og du må betale formuesskatt av hele denne millionen. Hvis du nå låner 3 til og kjøper en utleieleilighet for 4, vil leiligheten i selvangivelsen din være verdt 2,4 millioner kroner etter dette tiltaket. Trekker du fra de tre millionene du har i gjeld på den, har du likevel redusert formuen din fra pluss 1 til minus 0,6 gjennom denne investeringen.»

Rentekostnader i konsern
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å begrense fradrag for rentekostnader i konsernforhold. Forslaget skal motvirke at flernasjonale konsern flytter overskudd ut av landet og på den måten reduserer skatten som betales til Norge.

De økte skatteinntektene her skal bidra til å finansiere de nye skattelettelsene som er omtalt i denne artikkelen.

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Kilde: Pressemelding fra finansministeren

Mest populære